Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL EDUCAȚIEI ORDIN privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior

Având în vedere prevederile art. 248 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și prevederile art. 260 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educațieiemite prezentul ordin. Art. 1. — (1) Se aprobă calendarul de punere în aplicare adispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului superior nr. 199/2023, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023. (4) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 199/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ superior și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023. (5) În situații justificate, pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, ministrul educației emite instrucțiuni. Art. 2. — (1) Planurile-cadru și programele școlare pentru învățământul preuniversitar aplicabile la data emiterii prezentului ordin rămân valabile până la modificarea curriculumului național, în conformitate cu dispozițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, respectiv până la începutul anului școlar 2025— 2026. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabilește prin ordin al ministrului educației. (2) Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 101 privind evaluarea națională și admiterea la liceu, din Legea nr.198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023, iar calendarul de desfășurare a examenelor naționale, calendarul de desfășurare a admiterii în clasa a IX-aMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 793/1.IX.2023 2 și graficul examenelor de certificare a competențelor profesionale se aprobă, anual, prin ordin al ministrului educației. Art. 3. — Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 102 privind examenul național de bacalaureat, din Legea nr.198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023. Art. 4. — Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 174, art. 177 și art. 185 privind examenul național de licențiere în cariera didactică, concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare și obținerea gradelor didactice II și I din Legea nr. 198/2023 se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023. Art. 5. — Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 86 privind curriculumul la decizia elevului din oferta școlii din Legea nr. 198/2023 se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023. Art. 6. — Până la data de 8 septembrie 2023, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, ministrul educației emite ordinul de aprobare a metodologiei-cadru de acordare a burselor de merit, burselor sociale, burselor tehnologice și burselor de excelență olimpică I și II, cu aplicabilitate începând din anul școlar 2023-2024. Art. 7. — Metodologia de reorganizare a claselor de învățământ tehnic și profesional, cu durata de 3 ani, reglementat de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care funcționează în cadrul școlilor profesionale și liceelor tehnologice, se emite până la data de 31 decembrie 2024. Art. 8. — (1) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art.261 din Legea nr. 199/2023, instituțiile de învățământ superior definitivează noile carte universitare, regulamentele și metodologiile de organizare și funcționare a acestora, pentru stabilirea noilor organe de conducere în conformitate cu dispozițiile acestei legi. (2) Procedurile desfășurate la nivelul instituțiilor de învățământ superior privind stabilirea modului de alegere a structurilor de conducere din cadrul acestora sunt valabile și după data intrării în vigoare a prezentului ordin. Art. 9. — (1) Direcțiile generale, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, instituțiile de învățământ superior și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (2) În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, denumirea „inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București” se va citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar”. Art. 10. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial alRomâniei,

Partea I. ANEXA Nr. 1 Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023

Ministrul educației, Ligia Deca

București, 31 august 2023. Nr. 6.072.

VEZI DOCUMENTUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate