Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Normele metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011

ORDIN nr. 4.492 din 16 iunie 2023privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 28 iunie 2023

Data intrării în vigoare 28-06-2023

Având în vedere prevederile art. 263 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul I

Normele metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 25 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.

Articolul 4(1) Directorii grădiniţelor cu program normal, care au personalitate juridică şi care funcţionează cu peste 8 grupe de copii şi minimum 150 de preşcolari, sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate, în alte unităţi de învăţământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), directorii grădiniţelor cu program normal, cu personalitate juridică, absolvenţi ai colegiilor de institutori care au dobândit atestatul de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau absolvenţi ai specializării «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare, activităţi specifice funcţiei de metodist al inspectoratului şcolar sau activităţi specifice funcţiei de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal şi ai creşelor cu personalitate juridică sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 2-4 ore/săptămână în cadrul obligaţiei didactice de predare în specialitate, în alte unităţi de învăţământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), directorii grădiniţelor cu program prelungit/săptămânal şi ai creşelor cu personalitate juridică, absolvenţi ai colegiilor de institutori care au dobândit atestatul de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau absolvenţi ai specializării «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare, activităţi specifice funcţiei de metodist al inspectoratului şcolar sau activităţi specifice funcţiei de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 7(1) Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel primar şi/sau gimnazial sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una dintre următoarele situaţii:a) au peste 30 de formaţiuni de studiu;b) au între 20 şi 30 de clase/de formaţiuni de studiu şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:(i) au cel puţin 10 clase inclusiv din învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar/ preşcolar;(ii) au secţii cu predare în limbile minorităţilor într-o unitate de învăţământ cu predare în limba română; (iii) au secţii cu predare în limba română într-o unitate de învăţământ cu predare într-o limbă a minorităţilor;c) au între 20 şi 30 de formaţiuni de studiu şi au internat şi cantină.(2) Directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ de nivel liceal/postliceal sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unităţile de învăţământ se află în una dintre următoarele situaţii:a) au peste 25 de formaţiuni de studiu;b) au între 20 şi 25 de formaţiuni de studiu şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:(i) funcţionează cel puţin 10 clase de elevi şi/sau grupe de copii la învăţământul profesional şi/sau gimnazial şi/sau primar şi/sau preşcolar şi/sau antepreşcolar;(ii) au secţii cu predare în limbi ale minorităţilor într-o unitate de învăţământ în care învăţământul se desfăşoară în limba română;(iii) au secţii cu predare în limba română într-o unitate de învăţământ în care învăţământul se desfăşoară în limbile minorităţilor;c) au între 20 şi 25 de formaţiuni de studiu şi au internat şi cantină.(3) Directorii şi directorii adjuncţi, absolvenţi ai colegiilor de institutori care au dobândit atestatul de echivalare în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau absolvenţi ai specializării «Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar», sunt degrevaţi parţial de norma didactică de predare şi efectuează 6-8 ore/ săptămână, în cadrul obligaţiei didactice de predare, activităţi specifice funcţiei de metodist al inspectoratului şcolar sau activităţi specifice funcţiei de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.

4. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul IX, cu următorul cuprins: Capitolul IX Centre judeţene de excelenţă/ Centrul Municipiului Bucureşti de ExcelenţăArticolul 20Directorii centrelor judeţene de excelenţă şi directorul Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.Articolul II

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu anul şcolar 2023-2024.

Articolul III

Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei, Ligia Deca

Bucureşti, 16 iunie 2023.Nr. 4.492

VEZI ORDINUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate