Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot

ORDIN nr.5601/22 august 2023 privind implementarea catalogului electronic în școli-pilot

Având în vedere prevederile:

 Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități - pilot, experimentale și de aplicație;

 Ordinului ministrului educației nr. 4.811/2020 privind Metodologia-cadru de înființare, organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot - experimentale și de aplicație;

 Ordinului ministrului educației nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități pilot - experimentale și de aplicație;

 Ordinului ministrului educației nr. 4.183/2022 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

În temeiul prevederilor art. 13, alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aprobă includerea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care consemnează situația școlară a elevilor în format electronic, denumit în continuare catalog electronic, în programul de școli-pilot pentru anul școlar 2023 - 2024, conform Anexei 1, ce constituie parte integrantă a prezentului ordin.

Art. 2

(1) Prin derogare de la prevederile art. 106 alin. (2) și art. 109 alin. (2) din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4.813/2022, în unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 situația școlară, inclusiv rezultatele evaluării, se consemnează doar în catalogul electronic.

(2) Catalogul electronic se tipărește, semnează, avizează și arhivează de către directorul unității de învățământ, la finalul anului școlar, în conformitate cu prevederile art. 27, alin. (5) și (8) din Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Unitățile de învățământ prevăzute în Anexa 1 asigură prin contractele încheiate cu furnizorii programelor/serviciilor de catalog electronic siguranța datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 4 Unitățile de învățământ din rețeaua de unități-pilot au obligația de a respecta toate prevederile aprobate prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3.896 din 28.03.2023 privind standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic în școlilepilot.

Art. 5 Unitățile de învățământ de stat menționate în Anexa 1 asigură din bugetul propriu sau din fonduri proprii, după caz, achiziționarea programelor/serviciilor de catalog electronic, fiind interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau reprezentanții legali ai acestora.

Art. 6 În vederea asigurării accesului elevilor la facilitățile de care pot beneficia legal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate în Anexa 1 vor elibera la începutul anului școlar 2023-2024 legitimații de elev, acestea conținând obligatoriu următoarele informații, dar nelimitându-se la ele: nume și prenume, fotografie, CNP, număr matricol și viza anuală a unității de învățământ.

Art. 7 Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată monitorizează și evaluează pilotarea și propune măsuri de îmbunătățire, modificare și scalare a acesteia.

Art. 8 Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară, Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată, Biroul Acte de Studii, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ prevăzute la art. 1, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9 Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul Educației, Ligia DECA
București,
Nr. 5.601 din 22.08.2023

 

VEZI DOCUMENTUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate