Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023—2024

O R D I N nr. 6.330 / 25 septembrie 2023 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2023—2024

Având în vedere:

— prevederile art. 248 alin. (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;

— prevederile art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii

aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior;

— prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.434/2020, cu modificările și completările ulterioare;

— Referatul de aprobare nr. 2.931/DGMRURS din 14.09.2023 la proiectul de ordin privind aprobarea Calendarului de

organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2023—2024,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Calendarul de organizare și desfășurare

a examenului național pentru definitivare în învățământul

preuniversitar, în anul școlar 2023—2024, prevăzut în anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Comisia națională de examen poate decide, în

funcție de numărul candidaților înscriși în sesiunea 2024,

afișarea rezultatelor inițiale, înregistrarea și soluționarea

contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la alte date decât cele

menționate în calendar.

Art. 3. — Direcția generală management resurse umane și

rețea școlară și inspectoratele școlare duc la îndeplinire

dispozițiile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul educației,

Ligia Deca

București, 25 septembrie 2023.

Nr. 6.330.

 

ANEXĂ

C A L E N D A R U L

de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar,

în anul școlar 2023—2024

Până la 13 octombrie 2023 Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ

3—13 octombrie 2023

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de Examen a

Municipiului București

16—27 octombrie 2023

Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora,

conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar

Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

Până la 31 mai 2024

Efectuarea inspecțiilor de specialitate:

a) prima inspecție de specialitate până la 9 februarie;

b) a doua inspecție de specialitate până la 31 mai.

3—14 iunie 2024 Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică

24 iulie 2024 Susținerea probei scrise

30 iulie 2024 Afișarea rezultatelor inițiale

30—31 iulie 2024 Înregistrarea contestațiilor

31 iulie—5 august 2024 Soluționarea contestațiilor

6 august 2024 Afișarea rezultatelor finale

6—9 august 2024 Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați

12—26 august 2024 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației

 

VEZI DOCUMENTUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate