Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024

Ordinul nr. 6155/2023 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024

Având în vedere:

- prevederile art. 74 alin. (5), ale art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. 2.324 din 11.08.2023 referitor la proiectul de ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, denumită în continuare evaluare naţională, se desfăşoară în anul şcolar 2023-2024 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, şi cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Programele pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă, limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2023-2024, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.730/2022 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022-2023.

Art. 4. -

(1) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate elabora instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

(2) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborate de Ministerul Educaţiei până la data de 1 noiembrie 2023, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.

Art. 5. -

(1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale răspund/răspunde pentru buna organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.

(2) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii justificate, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, numirea în calitate de preşedinte al comisiei din unitatea de învăţământ a unui cadru didactic - membru al consiliului de administraţie.

(3) Componenţa Comisiei judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale, menţionată la art. 8 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, se completează cu:

a) un vicepreşedinte - inspector şcolar general adjunct sau inspector şcolar;

b) un secretar, director sau informatician/cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator.

(4) În situaţii justificate, la solicitarea inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, un număr mai mare de vicepreşedinţi/secretari/membri în comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale.

(5) Doi dintre secretarii sau membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sunt operatori judeţeni, respectiv responsabili cu activitatea pe platforma destinată evaluării digitalizate.

(6) În componenţa comisiei din centrul de examen şi, respectiv, a comisiei din centrul zonal de evaluare sunt prevăzuţi 2 secretari - cadre didactice cu atribuţii în operarea pe calculator/informatician, dintre care unul este operator responsabil cu activitatea pe platforma destinată evaluării digitalizate.

(7) În centrele de examen pot fi desemnaţi în calitate de asistent şi informaticieni/cadre didactice cu abilităţi în operarea pe calculator.

(8) În centrele zonale de evaluare de la nivelul fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, pentru evaluarea lucrărilor scrise utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate, se pot organiza subcomisii care îşi desfăşoară activitatea în alte locaţii sau în altă localitate decât cea în care îşi are sediul centrul zonal de evaluare, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

Art. 6. -

(1) În vederea pregătirii evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti creează două baze de date, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conform solicitărilor Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale, care cuprind:

1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;

2. date personale ale profesorilor evaluatori, de regulă, membri ai Corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.

(2) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru Evaluarea Naţională, care se aplică pe documentele de examen. Se confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut:

a) ştampila-tip pentru unităţile de învăţământ care sunt centre de examen în care se organizează probe scrise pentru evaluarea naţională: "Evaluare Naţională 2024 - C.E.";

b) ştampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: "Evaluare Naţională 2024 - C.Z.E.".

(3) Ştampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm, şi nu vor fi numerotate.

Art. 7. -

(1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor pentru evaluarea naţională, cu cel mult două zile lucrătoare înainte de începerea probelor scrise, cu respectarea principiilor competenţei în evaluare şi compatibilităţii.

(2) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare şi comisiile din centrele de contestaţii judeţene/municipiului Bucureşti se compun din personal didactic care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale.

(3) Personalul didactic care face parte din comisiile menţionate la alin. (2) va da o declaraţie scrisă în care va menţiona că nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale. Declaraţiile fac parte din documentele evaluării naţionale.

(4) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic care au rude în examen nu au acces în unităţile de învăţământ - centre de examen/evaluare/contestaţii pe perioada desfăşurării examenului.

(5) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, prin decizie scrisă emisă de inspectorul şcolar general, conform unei proceduri elaborate de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

(6) Membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a nu pot desfăşura activităţi în calitate de profesori evaluatori la nivelul centrelor zonale de evaluare.

(7) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.

(8) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea naţională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

(9) În unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale, comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru evaluarea naţională a unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.

(10) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pot/poate decide suspendarea dreptului de constituire a centrului de examen unităţii de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale.

(11) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sălile de examen cu bagaje, telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele şi prenumele posesorului, şi vor fi păstrate până după predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor personale ale profesorilor asistenţi, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen.

Art. 8. -

(1) Repartizarea candidaţilor pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen.

(2) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi alte asemenea obiecte, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen în acest scop.

(3) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (2) în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

(4) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(5) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, dispozitive tip IoT, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.

(6) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (4) - (6) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.

(8) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

(9) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi prevederile alin. (2) - (8) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.

(10) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (9), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (2) - (8) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (4)-(6) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (7) şi (8).

Art. 9. -

(1) Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, conform prevederilor art. 17 alin. (23) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.

(2) La părăsirea sălii de examen, candidaţii nu primesc subiectele.

(3) În situaţii obiective, neimputabile candidaţilor, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării şi a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

Art. 10. -

(1) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, precum şi componenţa, atribuţiile membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de evaluare şi din centrele regionale/judeţene/municipiului Bucureşti de contestaţii, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a.

(2) În anul şcolar 2023-2024, activităţile din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a se realizează utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate.

(3) În situaţia menţionată la alin. (2), Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate decide organizarea unui centru zonal de evaluare şi la nivelul Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE). Preşedintele centrului zonal de evaluare constituit în cadrul CNPEE este directorul general sau directorul general adjunct al Centrului Naţional de Politici în Evaluare şi Educaţie.

Art. 11. -

(1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică având două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

(2) În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se calculează ca medie aritmetică având două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în catalogul evaluării naţionale.

(3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea este reevaluată de alţi doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestaţii este nota finală obţinută de candidat.

(4) Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

(5) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale va transmite comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti modelul borderoului de evaluare care va fi utilizat în centrele zonale de evaluare şi în centrul de contestaţii judeţean/al municipiului Bucureşti, anexă la procedura specifică evaluării naţionale.

Art. 12. -

(1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.

(2) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale va transmite comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti anexe la procedura specifică evaluării naţionale: cererea-tip pentru depunerea contestaţiei şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).

Art. 13. -

(1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vor/va asigura dotarea cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio a sălilor în care se desfăşoară instruirea membrilor comisiilor, a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ - centre de examen în care se desfăşoară probele pentru evaluarea naţională, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se predau/se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise ale candidaţilor.

(2) Până la începerea probelor scrise, comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

(3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

(4) În vederea asigurării desfăşurării corecte a evaluării naţionale, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen şi comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile menţionate la alin. (1) din unitatea de învăţământ respectivă.

(5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (3) şi (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către candidaţi, comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

(6) În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen şi se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către cadrele didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului, aceasta anunţă comisia judeţeană/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale care ia măsuri de sancţionare şi anunţă, în scris, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale.

Art. 14. -

(1) Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.

(2) Pentru comunicarea notelor obţinute la examenul de evaluare naţională, înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare naţională care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile "absent"/"eliminat din examen", după caz.

(3) În baza prevederilor art. 24 alin. (10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, şi ale Regulamentului general privind protecţia datelor, comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen afişează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaţilor care au depus contestaţii, notele obţinute în urma rezolvării contestaţiilor, la loc vizibil, la avizier şi pe website-ul unităţii de învăţământ.

(4) Comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestaţii ale candidaţilor anonimizaţi şi o afişează, conform calendarului, cu semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia.

(5) Rezultatele examenului de evaluare naţională ale candidaţilor anonimizaţi sunt afişate şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a inspectoratelor şcolare, pentru o perioadă de 2 ani.

Art. 15. -

(1) Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor poate/pot solicita comisiei judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale, după etapa de soluţionare a contestaţiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

(2) Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

(3) Membrii comisiei judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale sau cei ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor şi a borderourilor de evaluare în scopul verificării/reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) şi ale art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.

Art. 16. -

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul - Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Direcţia generală informatizare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 17. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

Ministrul educaţiei,
Ligia Deca

Bucureşti, 31 august 2023.

Nr. 6.155.

ANEXĂ

CALENDAR
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023-2024

11 -14 iunie 2024 Înscrierea la evaluarea naţională
14 iunie 2024 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
25 iunie 2024 Limba şi literatura română - probă scrisă
27 iunie 2024 Matematică - probă scrisă
28 iunie 2024 Limba şi literatura maternă - probă scrisă
3 iulie 2024 (până la ora 14.00) Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
3 iulie 2024 (ora 16.00-ora 19.00) Depunerea contestaţiilor
4 iulie 2024 (ora 8.00-ora 12.00)
4 iulie-9 iulie 2024 Soluţionarea contestaţiilor
9 iulie 2024 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ:

La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.

VEZI LEGEA

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate