Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2024

ORDIN nr. 6.156 din 31 august 2023privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2024

EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 5 septembrie 2023

Având în vedere:– prevederile art. 77 alin. (5) și ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;–  prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);–  prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 2.313 din 11.08.2023 referitor la proiectul de Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2024,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Calendarul examenului național de bacalaureat - 2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Examenul național de bacalaureat - 2024 se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.(2) Comisiile de bacalaureat își desfășoară activitatea în conformitate cu atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.(3) Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații justificate, prin derogare de la prevederile art. 7 și 8 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, numirea, în calitate de președinte al comisiei de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București, a unui membru al consiliului de administrație.(4) În componența comisiei județene de bacalaureat/a municipiului București sunt prevăzuți 2-3 secretari, inspectori școlari de specialitate, directori sau informaticieni/cadre didactice cu abilități în operarea pe calculator.(5) Doi dintre secretarii sau membrii comisiei de bacalaureat județene/a municipiului București sunt operatori județeni, responsabili cu activitatea pe platforma destinată evaluării digitalizate.(6) În situații justificate, la solicitarea inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, un număr mai mare de vicepreședinți/secretari/membri în comisia de bacalaureat județeană/Comisia de bacalaureat a municipiului București.(7) Membrii comisiei de bacalaureat județene/a municipiului București nu pot desfășura activități în calitate de profesori evaluatori la nivelul centrelor zonale de evaluare.(8) Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații justificate, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, numirea unui membru al consiliului de administrație al unității de învățământ liceal în calitate de președinte al comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.(9) În componența comisiei de bacalaureat din centrul de examen, respectiv a comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare sunt prevăzuți 2 secretari - cadre didactice cu atribuții în operarea pe calculator/informatician, din care unul este operator responsabil cu activitatea pe platforma destinată evaluării digitalizate.(10) În centrele de examen pot fi desemnați/numiți în calitate de asistent și informaticieni/cadre didactice cu abilități în operarea pe calculator.(11) În centrele zonale de evaluare de la nivelul fiecărui județ/al municipiului București, pentru evaluarea lucrărilor scrise utilizând platforma destinată evaluării digitalizate, se pot organiza subcomisii care își desfășoară activitatea în alte locații sau în altă localitate decât cea în care își are sediul centrul zonal de evaluare, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat.(12) Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul național de bacalaureat în sesiunile anului 2024 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.(13) Pentru specializările învățător-educatoare și educator-puericultor din cadrul filierei vocaționale, profil pedagogic, disciplinele la care candidații susțin probele scrise ale examenului național de bacalaureat sunt cele prevăzute la art. 7 din Regulamentul-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.812/2020.(14) Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educației până la data de 1 noiembrie 2023, și ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.124/2017.Articolul 3(1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba și literatura italiană maternă și matematică sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare și comunicare, economie sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2013.(3) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.070/2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2017.(4) Programa de bacalaureat pentru limba și literatura română și pentru limba și literatura slovacă maternă este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014.(5) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat din anul 2024, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2014.(6) Programa de examen pentru proba C de evaluare a competențelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului național de bacalaureat - 2024, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020, cu modificările și completările ulterioare.(7) Programele pentru disciplinele examenului național de bacalaureat, altele decât cele menționate la alin. (1)-(6), valabile în sesiunile anului 2024, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.Articolul 4Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaștere și echivalare și cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.Articolul 5(1) Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile speciale de învățământ din România, care funcționează în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a examenului în vederea obținerii Diplomei de acces general în învățământul superior german și a Diplomei de bacalaureat de către absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 5.262/2009 privind secțiile/școlile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învățământul superior german și Diplomă de bacalaureat.(2) Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve francofone care funcționează în baza Acordului interguvernamental franco-român se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.720/2012 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă“ pe diploma de bacalaureat, cu modificările ulterioare, și ale prezentului ordin.(3) Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a din secțiile bilingve româno-spaniole care funcționează în baza Acordului dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației și Științei din Regatul Spaniei cu privire la înființarea și funcționarea secțiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România și la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.756/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole, cu completările ulterioare, și ale prezentului ordin.Articolul 6(1) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București va aronda elevii din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu la o unitate de învățământ liceal de stat/particular din localitate/județ/sector al municipiului București/municipiul București în care funcționează specializări/calificări acreditate identice cu cele ale elevilor arondați.(2) În cazul în care la nivelul unui județ există unități de învățământ liceal în care funcționează clase cu specializări/ calificări autorizate să funcționeze provizoriu și la nivelul județului respectiv nu există nicio altă unitate de învățământ liceal de stat/particular care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele autorizate să funcționeze provizoriu vor fi arondați de către inspectoratul școlar, cu acordul Comisiei Naționale de Bacalaureat, la unități de învățământ liceal din alte județe/municipiul București care au acreditate specializările/ calificările respective.(3) În cazul în care există unități de învățământ liceal în cadrul cărora funcționează clase cu specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu, unice la nivel național, elevii din aceste clase vor fi arondați de către inspectoratul școlar, cu acordul Comisiei Naționale de Bacalaureat, la unități de învățământ liceal care au acreditat profilul/domeniul de pregătire pentru specializările/calificările respective, din județ sau din alte județe/municipiul București, după caz.(4) Pentru a permite candidaților arondați să susțină probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale în unitățile de învățământ ai căror elevi sunt, în cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competențelor lingvistice și digitale de la nivelul unității de învățământ în care sunt arondați elevii de la specializările/calificările autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care își va desfășura activitatea în unitatea de învățământ de unde provin acești elevi, în care vor fi incluși, obligatoriu, profesori examinatori din această unitate.(5) Candidații care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu vor susține probele scrise în centrele de examen la care sunt arondate unitățile de învățământ de proveniență ale acestora sau chiar la unitățile de învățământ de proveniență, dacă acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizați în săli separate de ceilalți candidați din centru. La nivelul fiecărui centru de examen în care susțin probe scrise, pentru candidații care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcționeze provizoriu se constituie câte o subcomisie care va fi inclusă în decizia centrului de examen la care acești candidați sunt arondați.Articolul 7(1) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București asigură dotarea cu camere de supraveghere video și audio funcționale a sălilor în care se desfășoară activități specifice examenului de bacalaureat: instruirea membrilor comisiilor de bacalaureat, susținerea probelor, descărcarea și multiplicarea subiectelor, predarea și preluarea lucrărilor scrise, evaluarea lucrărilor scrise, depozitarea bagajelor.(2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.(3) Activitatea de monitorizare a desfășurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat.(4) În vederea asigurării desfășurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen și comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude, tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude, tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menționate la alin. (1), din centrul respectiv.(5) Dacă, în urma verificărilor menționate la alin. (4), se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaților din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunță comisia de bacalaureat județeană/Comisia de bacalaureat a municipiului București, care propune eventualele măsuri de sancționare și informează Comisia Națională de Bacalaureat.Articolul 8(1) Președinții comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din învățământul preuniversitar. Comisia Națională de Bacalaureat elaborează procedura de selecție și numire a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în calitate de președinți ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare.(2) Președintele comisiei regionale/județene/a municipiului București de contestații este numit de către comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București.(3) Comisia Națională de Bacalaureat poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri în vederea bunei organizări și desfășurări a examenului de bacalaureat - 2024.Articolul 9(1) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București răspund/răspunde pentru buna organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.(2) Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București stabilesc/stabilește componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult două zile lucrătoare înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți, în ședință publică, la care sunt invitați în scris, în mod obligatoriu, reprezentanți ai consiliului județean/al municipiului București al elevilor, ai asociațiilor reprezentative ale elevilor, ai organizațiilor părinților reprezentative la nivel național și reprezentanți ai sindicatelor afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ai presei scrise și audiovizuale.(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unități de învățământ decât cele din care provin candidații arondați centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).(4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale.(5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.Articolul 10(1) Comisia Națională de Bacalaureat stabilește, prin procedură specifică, modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor și de transmitere a lucrărilor, precum și componența, atribuțiile membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de evaluare și din centrele regionale/județene/ale municipiului București de contestații, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obținute de candidați la examenul de bacalaureat.(2) În sesiunile anului 2024, activitățile din cadrul examenului național de bacalaureat se realizează utilizând platforma dedicată evaluării digitalizate.(3) În situația menționată la alin. (2), Comisia Națională de Bacalaureat poate decide organizarea unui centru zonal de evaluare și la nivelul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE). Președintele centrului zonal de evaluare constituit în cadrul CNPEE este directorul general sau directorul general adjunct al Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație.Articolul 11(1) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiți în examen.(3) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, dispozitive tip IoT, precum și orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare/care permit conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alți candidați/asistenți din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.(5) Se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.(6) Candidații care încalcă regulile menționate la alin. (3)-(5) sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit/ au transmis sau nu materialele interzise.(7) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen“, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidații „eliminați din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.(8) În situații obiective, neimputabile candidatului, în care se decide anularea/rescrierea lucrării în centrul de examen, timpul destinat redactării lucrării scrise se poate prelungi, cu cel mult 1 oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Bacalaureat.(9) Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.(10) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte/dispozitive tip IoT care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.(11) După parcurgerea etapelor menționate la alin. (9), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).Articolul 12(1) În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu un punct, este calculată nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.(2) În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, se procedează astfel:– se nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;– după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se înregistrează conform prevederilor procedurii menționate la art. 10 alin. (1);– se calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note - valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se înregistrează conform prevederilor procedurii menționate la art. 10 alin. (1).(3) În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2). În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de către alți doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2).(4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menționată la alin. (1)-(3), nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.Articolul 13(1) Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.(2) Comisia Națională de Bacalaureat va transmite Comisiei de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București modelul cererii-tip pentru depunerea contestației care include și declarația-tip menționată la alin. (1).Articolul 14(1) Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.(2) Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit“/„respins“/„neprezentat“/„eliminat din examen“, după caz.(3) În baza prevederilor art. 15 alin. (20) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen afișează/postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.(4) Comisiile din unitățile de învățământ-centre de examen tipăresc lista rezultatelor finale după contestații ale candidaților anonimizați și o afișează, conform calendarului, cu semnătura președintelui și a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia.(5) Rezultatele examenului național de bacalaureat ale candidaților anonimizați sunt afișate și pe pagina de internet a Ministerului Educației și a inspectoratelor școlare pentru o perioadă de 2 ani.Articolul 15Completarea și eliberarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.Articolul 17Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul - Direcția minorități, Direcția generală informatizare, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/inspectoratul școlar al municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației,
Ligia Deca
București, 31 august 2023.Nr. 6.156.ANEXĂ
CALENDARUL
examenului național de bacalaureat - 2024
Sesiunea iunie-iulie 2024

3-7 iunie 2024 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
7 iunie 2024 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
17-19 iunie 2024 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
19-20 iunie 2024 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
19-21 iunie 2024 Evaluarea competențelor digitale - proba D
25-27 iunie 2024 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
1 iulie 2024 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
2 iulie 2024 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
4 iulie 2024 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
5 iulie 2024 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
8 iulie 2024 Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00
9-11 iulie 2024 Rezolvarea contestațiilor
12 iulie 2024 Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august 2024

15-22 iulie 2024 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
8-9 august 2024 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
9 august 2024 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
12 august 2024 Evaluarea competențelor digitale - proba D
13-14 august 2024 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
19 august 2024 Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
20 august 2024 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
21 august 2024 Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
22 august 2024 Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
26 august 2024 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00-18.00)
27-29 august 2024 Rezolvarea contestațiilor
30 august 2024 Afișarea rezultatelor finale

NOTĂ:La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/Comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații justificate și dovedite, înscrierea candidaților în afara perioadei prevăzute, precum și prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

 

VEZI ORDINUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate