Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

METODOLOGIA de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației

METODOLOGIA de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) În baza prevederilor art. 113 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, prezenta metodologie reglementează procesul de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației.
(2) Prezenta metodologie se adresează absolvenților din seria curentă care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual, pentru anul școlar 2024—2025, pe baza performanțelor
deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, menționate la alin. (1).
(3) Absolvenții menționați la alin. (2) pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a reglementat prin prezenta metodologie într-un singur județ, fără susținerea evaluării naționale și fără susținerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, și, respectiv, fără a li se calcula media de admitere prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației
nr. 6.154/2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025, respectiv în Ordinul ministrului educației nr. 6.070/2023 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025.
(4) Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților menționați la alin. (2) se realizează, peste numărul maxim de elevi în formațiunile/clasele de elevi prevăzut în Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari / preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular pentru anul școlar 2024—2025, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 6.801/2023, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (6) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Înscrierea absolvenților menționați la alin. (2) se realizează pe baza listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face
înscrierea, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(6) În baza prevederilor art. 2 alin. (25) și (28) și ale art. 9 din Ordinul ministrului educației nr. 6.154/2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024—2025, precum și a prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de
stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, valabilă și pentru anul școlar 2024—2025, respectiv a prevederilor art. 13 din Ordinul ministrului educației nr. 6.070/2023 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024—2025, în procesul de comunicare a rezultatelor candidaților care participă la admiterea computerizată se respectă prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
(7) Prezenta metodologie se aplică de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial, comisiile de admitere din unitățile de învățământ liceal/profesional.
CAPITOLUL II
Coordonarea organizării și desfășurării înscrierii în clasa a IX-a a absolvenților de clasa a VIII-a, pentru anul școlar 2024—2025, pe baza performanțelor
deosebite la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale
Art. 2. — Comisia de admitere județeană/a municipiului București îndeplinește următoarele atribuții privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la
etapa națională a olimpiadelor școlare, respectiv premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la etapa internațională a competițiilor școlare recunoscute de Ministerul Educației:
a) primește și centralizează dosarele absolvenților de clasa a VIII-a care doresc să participe la admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual, pentru anul școlar 2024—2025, pe baza performanțelor deosebite menționate la art. 1 alin. (1). Dosarele conțin următoarele acte:
— cerere pentru înscrierea în învățământul liceal/ învățământul profesional și învățământul dual, pentru anul școlar 2024—2025, pe baza performanțelor deosebite obținute la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale obținute pe parcursul gimnaziului, cu exprimarea unei opțiuni privind filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională și unitatea de învățământ liceal, respectiv unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual;
— documentele doveditoare ale premiilor obținute, precizate la art. 1 alin. (1), în original și în copie;
— cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie certificată „Conform cu originalul” de către persoana din comisie învestită cu astfel de competențe;
— foaia matricolă pentru clasele a V-a—a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișa medicală, în original și în copie;
b) realizează repartizarea absolvenților de clasa a VIII-a cu performanțe deosebite, pe baza listei prevăzute la art. 1 alin. (5), la unitățile de învățământ din județ/municipiul București, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4), și a opțiunilor exprimate de aceștia;
c) informează candidații că datele personale (numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele) vor fi publicate în formă anonimizată (coduri);
d) pe baza unui algoritm propriu stabilit, alocă coduri de anonimizare absolvenților de clasa a VIII-a și le distribuie acestora, la depunerea cererii, pe bază de semnătură;
e) comunică rezultatul repartizării absolvenților de clasa a VIII-a cu performanțe deosebite, prin afișare la sediul inspectoratului școlar și postare pe site-ul instituției;
f) după realizarea repartizării absolvenților de clasa a VIII-a
cu performanțe deosebite, predă acestora dosarele în vederea înscrierii la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;
g) informează permanent Comisia Națională de Admitere cu privire la derularea procesului de înscriere, inclusiv în vederea soluționării unor situații excepționale;
h) păstrează, spre arhivare, dosarele absolvenților conținând documentele în copie;
i) transmite la Ministerul Educației un raport privind înscrierea în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa națională/internațională a competițiilor școlare.
Art. 3. — Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial eliberează foile matricole pentru clasele a V-a—a VIII-a (cu calculul mediei generale) și fișele medicale pentru absolvenții clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul
gimnaziului, premiile menționate la art. 1 alin. (1), în vederea înscrierii în clasa a IX-a în anul școlar 2024—2025.
Art. 4. — Comisia de admitere din unitatea de învățământ liceal, respectiv din unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual primește dosarele absolvenților clasei a VIII-a care au fost
repartizați, conform prezentei metodologii, la unitatea de învățământ, în vederea înscrierii acestora în clasa a IX-a în anul școlar 2024—2025. Situația privind finalizarea înscrierii absolvenților va fi comunicată comisiei de admitere județene/a
municipiului București și va fi operată în baza de date SIIIR.
CAPITOLUL III
Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025
Art. 5. — (1) Etapele înscrierii și repartizării în clasa a IX-a, în anul școlar 2024—2025, a absolvenților clasei a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiile menționate la art. 1 alin. (1) sunt următoarele:
a) depunerea dosarelor la inspectoratul școlar;
b) analizarea dosarelor de către comisia de admitere județeană/a municipiului București;
c) comunicarea rezultatului repartizării absolvenților;
d) preluarea dosarelor absolvenților de la inspectoratul școlar
și depunerea acestora la unitățile de învățământ la care au fost repartizați;
e) transmiterea de către unitățile de învățământ liceal, respectiv de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământ profesional sau învățământ dual a situației privind finalizarea înscrierii absolvenților;
f) completarea în SIIIR a datelor aferente absolvenților clasei a VIII-a înscriși în clasa a IX-a pe baza performanțelor.
(2) Înscrierea și repartizarea absolvenților conform prezentei metodologii se realizează până la data de 31 august 2024.
CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 6. — Prevederile prezentei metodologii se pot aplica și pentru înscrierea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale, pe filiera vocațională, profilul militar, cu condiția ca absolvenții menționați la art. 1 alin. (2) să susțină
toate probele de selecție cu caracter eliminatoriu prevăzute pentru profilul militar în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației nr. 6.154/2023 și să fie declarați „ADMIS”/„APT” la acestea.

Accesați anexa aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/2024_02_12_Anexa_Metodologie_inscriere_liceu_olimpici_2024_2025_rev.pdf

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 183/6.III.2024

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate