Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

Metodologie privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar

Metodologie privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 

CAPITOLUL I - Dispoziții generale
Art. 1. În cuprinsul prezentei metodologii, se definesc termenii şi expresiile
următoare:
a) unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) - orice unitate de învăţământ autorizată să funcţioneze provizoriu/acreditată din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, în care se desfășoară atât activitate didactică cât și administrativă, având ca elemente definitorii: act de înfiinţare (ordin al ministrului/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau
judeţene, după caz/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare la data emiterii acestuia), patrimoniu (sediu, dotări corespunzătoare, adresă), cod de identificare fiscală (CIF), ştampilă cu stema României şi denumirea Ministerului Educaţiei şi cont la Trezoreria Statului/bancă (pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular); unitatea de învăţământ de stat cu personalitate juridică (PJ) are buget
şi contabilitate proprie organizată potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi altor prevederi ale legislaţiei în vigoare; unităţile de învăţământ preuniversitar particular cu personalitate juridică îşi organizează propriul
compartiment de contabilitate, cu respectarea prevederilor legale, asumându-şi răspunderea legală pentru gestionarea fondurilor primite prin finanţare de la bugetul de stat şi prin bugetele locale;
b) structură școlară arondată (AR) - unitatea de învățământ preuniversitar fără personalitate juridică, subordonată unei unităţi de învățământ cu personalitate juridică (PJ), în care se desfășoară doar activitate didactică rezultată în urma unui proces de reorganizare, având denumire diferită de a unității cu personalitate juridică;
c) locație – imobil cu adresă secundară a unei unități de învățământ cu personalitate juridică în care se poate desfășura activitate didactică și/sau administrativă, cu denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică;
d) structură la nivelul căreia sunt furnizate servicii de educație timpurie complementare – structură a unei unități de învățământ încadrate în situațiile prevăzute de art. 30, alin. (3) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările ulterioare;
e) reţea şcolară naţională – reprezintă totalitatea:
(i) unităţilor de învăţământ autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi a unităţilor de învăţământ acreditate;
(ii) unităţilor de învăţământ preuniversitar, autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, în subordinea instituţiilor de învăţământ superior;
(iii) unităţilor de învăţământ preuniversitar, autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior;
(iv) unităţilor de educaţie extraşcolară din sistemul naţional de învăţământ: cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti şi centrele judeţene de excelenţă/Centrul Municipiului Bucureşti pentru Excelenţă, denumite în continuare centre de excelenţă.
f) reţea şcolară locală - totalitatea unităţilor de învăţământ menționate la lit.e), din raza teritorială a unei autorităţi a administraţiei publice locale;
g) reţea şcolară judeţeană/a Municipiului Bucureşti - totalitatea unităţilor de învăţământ menționate la lit. e), care funcţionează pe raza teritorială a unui judeţ/a Municipiului Bucureşti;
h) organizarea reţelei şcolare - procesul de aprobare a listei unităților de învățământ de tipul celor menționate la lit. e), în care se desfășoară activitate didactică și administrativă, după caz, cu precizarea relațiilor de subordonare dintre acestea, care urmează să funcţioneze în anul şcolar următor pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale/unui sector al Municipiului București/unui județ, prin
hotărâre a Consiliului Local/Consiliului Local al unui sector al Municipiului București/Consiliului Județean;
i) avizul conform pentru organizarea reţelei şcolare - actul emis de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la solicitarea formulată de către autorităţile administraţiei publice locale, în vederea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular, precum și confesional preuniversitar, învățământ de masă, respectiv de Ministerul
Educaţiei, la solicitarea formulată de către consiliile judeţene/consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali, în vederea organizării reţelei şcolare pentru învăţământul special;
j) hotărâre a Consiliului Local/Consiliului Local de Sector al Municipiului București/Consiliului Județean/Consiliului General al Municipiului București (HCL/HCJ/HCGMB) – actul administrativ prin care se aprobă, anual, rețeaua școlară.

Art. 2
(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat funcționează cu personalitate juridică în condițiile respectării prevederilor art. 16 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.
(2) Instituţiile de învăţământ superior de stat, respectiv particulare şi confesionale, pot înfiinţa, prin hotărârea senatului universitar, în urma evaluării externe, conform prevederilor legale privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv particulare şi confesionale, pentru nivelurile de învățământ antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal.
(3) Principiul asumării filierei nu se aplică unităților de învățământ de nivel liceal unice la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru fiecare limbă de predare.
CAPITOLUL II - Organizarea reţelei şcolare
Art. 3 (1) Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ prevăzute la art.1, lit. e), pct. (i) și (ii) în care se desfășoară activitate didactică și administrativă, după caz, se realizează anual, prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratelor școlare/Ministerului Educaţiei.
(2) Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, prin care este organizată reţeaua şcolară.
(3) Organizarea reţelei şcolare se realizează, în ordine, cu respectarea următoarelor etape:
a) realizarea proiectului de reţea şcolară de către Consiliul Local/Consiliul Judeţean sau de către primar/preşedintele consiliului judeţean;
b) transmiterea proiectului de reţea şcolară, însoţit de un raport argumentativ privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar următor, către inspectoratele școlare/Ministerul Educaţiei, cu solicitarea de emitere a avizului conform, potrivit prevederilor legale;
c) transmiterea de către inspectoratele școlare autorităţilor administraţiei publice locale (primarul şi consiliul local, respectiv preşedintele consiliului judeţean şi consiliul judeţean) a listei unităţilor de învăţământ pentru care se acordă aviz conform, precum şi a listei unităţilor de învăţământ pentru care nu se acordă aviz conform (însoţită de un raport care conţine motivele neacordării avizului conform şi propuneri privind organizarea acestora);
d) aprobarea, prin HCL/HCJ, a reţelei şcolare, pe baza avizului conform al inspectoratelor școlare/Ministerului Educaţiei.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, desfiinţarea unor structuri ale unităţii de învăţământ, fără personalitate juridică.
(5) În urma organizării rețelei școlare prin HCL/HCJ, datele din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), modulul “Rețea școlară”, sunt actualizate de către inspectoratele școlare în mod corespunzător.
(6) Unitățile școlare din domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, se vor adresa autorităților administrației publice locale și inspectoratelor școlare pe a căror rază teritorială funcționează, în vederea includerii acestora în rețeaua școlară prin hotărâre a Consiliului Local, cu avizul conform al inspectoratelor școlare.
(7) Unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare se includ de drept în rețeaua școlară, după cum urmează:
a) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, comunică inspectoratelor școlare ordinele ministrului educației privind reorganizarea unor unități de învățământ;
b) Inspectoratele școlare comunică ordinele menționate la lit. a) autorităților administrațiilor publice locale în a căror rază teritorială urmează să funcționeze unitățile de învățământ pentru care s-a aprobat reorganizarea;
c) în situația în care ordinul ministrului educației prin care s-a aprobat reorganizarea este emis anterior datei emiterii HCL/HCJ/HCGMB, după caz, privind organizarea rețelei școlare, unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare sunt incluse în rețeaua școlară de către autoritățile administrației publice locale/consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București în baza hotărârii care se va emite în acest sens;
d) în situația în care ordinul ministrului educației prin care s-a aprobat reorganizarea este emis ulterior datei emiterii HCL/HCJ/HCGMB, după caz, privind organizarea rețelei școlare, unitățile de învățământ rezultate în urma procesului de reorganizare sunt incluse în rețeaua școlară de către autoritățile administrației publice locale/consiliile județene/Consiliul General al Municipiului
București în baza unei noi hotărâri de modificare și completare a hotărârii inițiale.
(8) Unităţile de învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute la art. 1, lit. e), pct. (iii) sunt componente organizatorice, fără personalitate juridică și se includ, de drept, în reţeaua şcolară, după cum urmează:
a) ARACIP comunică instituției de învățământ superior ordinul ministrului educației privind autorizarea de funcționare provizorie, care constituie și actul de înființare al unității de învățământ;
b) Conducerea instituției de învățământ superior comunică inspectoratului școlar, pe a cărui rază teritorială urmează să funcționeze unitatea de învățământ înființată, ordinul ministrului educației privind autorizarea de funcționare provizorie și decizia rectorului privind includerea respectivei unități de învățământ în rețeaua școlară, iar inspectoratul școlar comunică aceste acte administrative autorității administrației publice locale în vederea cuprinderii unității de învățământ respective în rețeaua școlară;
c) în situația în care ordinul ministrului educației de autorizare de funcționare provizorie este emis anterior datei emiterii hotărârii Consiliului Local prin care se va organiza rețeaua școlară, unitatea de învățământ este cuprinsă de către autoritatea administrației publice locale în hotărârea care se va emite în acest sens;
d) în situația în care ordinul ministrului educației de autorizare de funcționare provizorie este emis ulterior datei emiterii hotărârii Consiliului Local prin care s-a organizat rețeaua școlară, unitatea de învățământ este cuprinsă de către autoritatea administrației publice locale într-o nouă hotărâre de modificare și completare a hotărârii inițiale.
(9) În situațiile prevăzute la alin. (7) și (8) nu este necesară emiterea avizului conform al inspectoratului școlar. Includerea de drept în rețeaua școlară implică actualizarea de către inspectoratele școlare a datelor din SIIIR.
(10) Unitățile de învățământ preuniversitar care deja funcționează în structura instituțiilor de învățământ superior se includ anual în rețeaua școlară prin HCL, fără a mai fi necesar avizul inspectoratului școlar.
(11) Unitățile de învățământ preuniversitar de nivel primar, gimnazial, liceal, înființate până la 31 august 2023 în structura instituțiilor de învățământ superior, fără personalitate juridică, în baza prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează statutul acordat prin ordinul ministrului educației de autorizare de funcționare provizorie.
(12) În cazul unităților prevăzute la art. 1, lit. e, pct. (iv), inspectoratele școlare întocmesc lista unităților de educație extrașcolară, cu precizarea relațiilor de subordonare dintre acestea, pe care o comunică pentru avizare Ministerului Educației. După primirea avizului inspectoratele școlare comunică această listă consiliilor județene/consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București/Consiliului General al Municipiului București, după caz, în vederea cuprinderii acestora prin HCL/HCJ/HCGMB în rețeaua școlară.
(13) Consiliile Județene/Consiliul General al Municipiului București solicită Ministerului Educației emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei școlare pentru:
a) unitățile de învățământ preuniversitar special;
b) unitățile de învățământ care fac obiectul prevederilor art. 19, alin. (25)-(29) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.
(14) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă publicităţii la începutul fiecărui an calendaristic, pentru anul şcolar următor.
(15) Autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea asigurării publicării unităţilor de învăţământ de stat, particulare şi confesionale, acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează în condiţiile legii activităţi de educaţie, în vederea realizării opozabilităţii faţă de toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei.
Art. 4 (1) Serviciile de educație timpurie complementară și grădinițele comunitare, înființate în condițiile art. 30, alin. (3)-(5) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, vor funcţiona ca structuri ale unităţilor de învăţământ din acea unitate administrativ-teritorială sau din alte unităţi administrativ-teritoriale.
(2) Structurile prevăzute la alin. (1) nu au statut de unități de învățământ și nu vor fi cuprinse în rețeaua școlară, inspectoratele școlare având obligația de a ține evidența acestora.
Art. 5 (1) Unităţile de învăţământ care intenționează să-și schimbe sediul în acelaşi judeţ sau în municipiul Bucureşti sau să-și extindă activitatea pe aceleaşi niveluri de învăţământ/ specializări/ calificări profesionale în noi sedii, în aceeaşi localitate sau în municipiul Bucureşti, au obligaţia să informeze, potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţile administrației publice locale, inspectoratele școlare şi ARACIP.
(2) ARACIP, pentru situațiile menționate la alin. (1), desfăşoară activităţi de monitorizare şi control, cu sprijinul inspectoratelor școlare, pe baza standardelor de autorizare/acreditare în vigoare.
(3) Schimbarea sediului poate fi solicitată de către o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică atât pentru cel în care aceasta funcționează, pentru o locație secundară a acesteia cât și pentru sediul unei/unor structuri arondate, după caz.
(4) Schimbarea sediului unei unităţi de învăţământ preuniversitar dintr-un sector al municipiului Bucureşti în altul sau dintr-o unitate administrativteritorială în alta implică modificări la nivelul reţelei şcolare din sectorul/unitatea administrativ-teritorială după cum urmează:
a) cuprinderea în lista unităților de învățământ aprobată la nivelul sectorului/unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să îşi desfăşoare activitatea, prin hotărâre a Consiliului Local, cu avizul conform al inspectoratului școlar;
b) radierea din lista unităților de învățământ aprobată la nivelul sectorului/unităţii administrativ-teritoriale în care a funcţionat, prin hotărâre a consiliului local, cu avizul conform al inspectoratului școlar.
(5) Extinderea activității unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică în noi locații poate fi solicitată atât pentru aceasta cât și pentru o structură arondată.
(6) Unităţile de învăţământ aflate în situaţia de la alin. (1) desfăşoară proces educaţional în noile locaţii, pentru care s-a constatat respectarea standardelor de calitate, începând cu data emiterii ordinului ministrului educaţiei care atestă şi capacitatea maximă de şcolarizare.
(7) Extinderea activităţii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică într-o altă localitate, respectiv într-un alt judeţ se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind procedura de autorizare de funcţionare provizorie, prin ARACIP.
(8) În situațiile în care unitățile de învățământ preuniversitar intenționează să-și mărească capacitatea de școlarizare la nivelul sediului principal, la nivelul unei locații secundare sau la nivelul unor structuri arondate, acestea au obligaţia de a informa ARACIP şi inspectoratul școlar.
(9) ARACIP, pentru situațiile menționate la alin. (8), desfăşoară activităţi de monitorizare şi control, cu sprijinul inspectoratelor școlare, pe baza standardelor de autorizare/acreditare în vigoare.
(10) Structurile arondate unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, fără plan de şcolarizare, nu se cuprind în reţeaua şcolară.
(11) Structura/structurile arondate pe care autoritatea administraţiei publice locale intenţionează să o/le reactiveze pentru anul şcolar următor, pot fi incluse în rețeaua școlară dacă sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare care trebuie să fie cel puţin la nivelul celor deţinute la momentul suspendării activității. În acest sens, autoritatea administraţiei publice locale asigură suportul material necesar pentru buna desfăşurare a cursurilor la nivelul structurii/structurilor respective.
(12) Unitățile de învățământ preuniversitar particular cu personalitate juridică, care dețin cel puțin un nivel acreditat sau o calificare/specializare acreditată dar care nu desfășoară activitate didactică în anul școlar pentru care se realizează organizarea rețelei școlare, nu se cuprind în aceasta. În situația în care acestea își manifestă ulterior intenția de a relua activitatea didactică vor putea fi
cuprinse în rețeaua școlară aferentă anului școlar următor, prin hotărâre a Consiliului Local cu avizul conform al inspectoratelor școlare.
(13) Prevederile menționate la alin. (12) sunt valabile și în cazul unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate provizoriu, inspectoratele școlare având în vedere verificarea respectării de către respectivele unități de învățământ a termenelor stipulate în ordinele de ministru de autorizare de funcționare provizorie privind obținerea acreditării.
Art. 6 (1) Emiterea avizului conform privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ de stat şi particular, precum și confesional preuniversitar, învățământ de masă, se realizează de către inspectoratele școlare în urma aplicării următoarelor criterii unităților de învățământ:
a) respectarea prevederilor art. 16 și 23 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;
b) asigurarea finanţării de bază pentru toţi copiii/elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, conform legislaţiei în vigoare;
c) încadrarea cheltuielilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în fondurile alocate pentru finanţarea de bază şi în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice aprobate acesteia de către inspectoratul școlar;
d) eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
e) respectarea cerinţelor standardelor de autorizare de funcţionare provizorie/acreditare în vigoare;
f) respectarea prevederilor legale privind autorizarea de funcţionare provizorie/acreditarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;
g) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri sau a titlului de "colegiu/colegiu naţional";
h) respectarea prevederilor legale privind menţinerea titlului de "colegiu/colegiu naţional";
i) asigurarea continuității școlarizării copiilor/elevilor de către unitățile de învățământ, corelată cu rapoartele privind calitatea educaţiei furnizate de către acestea;
j) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind operaţiunile specifice referitoare la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv înfiinţarea/desfiinţarea/reorganizarea acestora.
(2) Emiterea avizului conform privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar special se realizează de către Ministerul Educaţiei în urma aplicării următoarelor criterii unităților de învățământ:
a) respectarea prevederilor art. 16 și 23 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;
b) respectarea cerinţelor standardelor de autorizare de funcţionare provizorie/acreditare în vigoare;
c) respectarea prevederilor legale privind atribuirea de denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar;
d) asigurarea finanţării de bază pentru unitățile de învățământ special, conform legislaţiei în vigoare;
e) eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar special de stat.
(3) În vederea emiterii avizului conform prevăzut la alin. (2), inspectoratele școlare transmit Ministerului Educației un raport privind modul de respectare a criteriilor de către fiecare unitate de învățământ preuniversitar special.
Art. 7 În situaţia în care la nivelul unei unități de învăţământ cu personalitate juridică se modifică nivelul de învăţământ cel mai înalt pe care a şcolarizat/va şcolariza, ca urmare a autorizării de funcţionare provizorie sau încetării şcolarizării pe nivelul cel mai înalt, aceasta îşi schimbă, în mod obligatoriu, denumirea şi codul de identificare fiscală. În aceste cazuri se operează modificările în SIIIR cu aprobarea departamentului/direcţiei din cadrul Ministerului Educaţiei responsabil(e) cu reţeaua şcolară.
Art. 8 (1) În situația în care după începerea cursurilor, efectivele de copii şi elevi ale unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică pentru care s-a acordat avizul conform şi s-a emis hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean/ordin al ministrului, după caz, scad sub limitele prevăzute la art. 16 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, respectivele unități de învățământ îşi continuă activitatea, urmând a fi reorganizate începând cu anul şcolar următor.
(2) În mod excepțional, dacă după emiterea hotărârii consiliului local privind organizarea reţelei şcolare intervin solicitări de modificare a acesteia înregistrate după data de 1 septembrie, acestea se comunică Ministerului Educației și pot fi analizate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în vederea emiterii avizului conform, doar cu acordul secretarului de stat care coordonează
învăţământul preuniversitar, până la data de 30 septembrie. Modificările în rețeaua școlară vor fi operate în SIIIR până la data de 15 octombrie.
(3) Dacă după emiterea hotărârii consiliului local privind organizarea reţelei şcolare există solicitări înregistrate, după data începerii cursurilor, de includere în reţeaua şcolară a unor noi unităţi de învăţământ de masă înfiinţate până la data de 31 august, cu respectarea tuturor prevederilor legale, acestea pot fi incluse în rețeaua școlară până la data de 15 octombrie, prin HCL, cu avizul
conform al inspectoratelor şcolare, emis ulterior datei obţinerii acordului secretarului de stat care coordonează învăţământul preuniversitar.
(4) Consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București, după emiterea hotărârilor de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar special, pot solicita Ministerului Educației emiterea unui nou aviz conform în vederea modificării structurii acesteia în aceleași situații și termene prevăzute la alin. (2) și (3).
(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (3) se reia procedura privind organizarea rețelei școlare menționată la art. 3, alin. (3).
CAPITOLUL III - Dispoziţii finale
Art. 9 (1) Calendarul operațiunilor de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar, denumit în continuare Calendar, se aprobă anual prin ordin al ministrului educației.
(2) Inspectoratele școlare menţin un permanent dialog cu administraţia publică locală în ceea ce priveşte organizarea reţelei şcolare din raza de competenţă. În situaţia în care autorităţile publice locale şi direcțiile de învățământ preuniversitar au opinii divergente cu privire la organizarea reţelei şcolare şi nu a fost emisă hotărârea Consiliului Local până la data prevăzută în Calendarul
aprobat anual, Ministerul Educaţiei emite un ordin cu privire la aprobarea reţelei şcolare.
(3) Situaţiile de neemitere a HCL/HCJ/HCGMB, după caz, de organizare a reţelei şcolare vor fi transmise Ministerului Educaţiei de către inspectoratele școlare până la data prevăzută în Calendarul aprobat anual, însoţite de un raport detaliat care va conţine descrierea completă a fiecărei situaţii, demersurile realizate până la acel moment de către factorii implicaţi şi propuneri de soluţionare a acestora.
(4) În urma analizei rapoartelor detaliate transmise de către inspectoratele școlare, până la data de 01 februarie se emite ordinul ministrului educației privind includerea unor unităţi de învăţământ în reţeaua şcolară, precum şi organizarea reţelei şcolare din unele localităţi în care nu s-a realizat în totalitate procesul de organizare a reţelei şcolare de către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul conform emis de către inspectoratele școlare.
(5) Pentru stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special inspectoratele școlare solicită consiliilor judeţene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în aceleaşi termene şi perioade prevăzute în Calendarul aprobat anual, transmiterea către Ministerul Educaţiei a proiectului privind reţeaua şcolară pentru emiterea avizului conform.
(6) Până la data prevăzută în Calendarul aprobat anual, Ministerul Educaţiei/ inspectoratele școlare comunică, în scris, avizul conform/refuzul de a emite avizul conform autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene, după caz, privind organizarea reţelei şcolare din raza lor teritorială. Refuzul de a emite avizul conform se motivează în scris şi se comunică solicitanţilor, însoțit de
propunerile pentru organizarea reţelei şcolare.
Art. 10 (1) Inspectoratele școlare, în calitate de operatori, au obligația de a înregistra în SIIIR entitățile autorizate provizoriu/acreditate, care își desfășoară activitatea sau urmează să își desfășoare activitatea la nivelul fiecărui județ/municipiului București și de a asigura acestora accesul în SIIIR, în vederea introducerii datelor corespunzătoare aferente modulelor plan de școlarizare, managementul elevului, managementul unităților de învățământ, resurse umane, resurse materiale ș.a.
(2) Controlul procesului de înregistrare a datelor privind rețeaua școlară de către inspectoratele școlare este realizat de către Ministerul Educației în calitate de Administrator SIIIR.
(3) Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educaţiei reţeaua şcolară pentru fiecare an școlar, separat, atât pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cât şi pentru unităţile de învăţământ particular, în format electronic,scanat. Documentul asumat prin semnătură a inspectorului școlar general și ștampilat pe fiecare pagină, este transmis electronic, scanat, până la data prevăzută în Calendarul aprobat anual, în conformitate cu datele introduse/actualizate de către acestea în SIIIR, modulul „Rețea școlară”.
Art. 11 (1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educaţie se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.
(2) Inspectoratele școlare monitorizează respectarea de către unitățile de învățământ a termenelor de declanşare a procedurii de acreditare a nivelurilor de învăţământ sau a calificărilor profesionale/ specializărilor pe limbă de predare/program de studii/ formă de învăţământ.
Art. 12 (1) Începând cu anul școlar 2024-2025 creşele de stat cu personalitate juridică se pot reorganiza conform prevederilor art. 19, alin. (11)-(16), art. 31 și art. 248, alin. (23) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), creşele cu personalitate juridică cu minimum 120 de antepreşcolari, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare și care au aprobat transferul drepturilor de organizare și coordonare a întregii activități a acestora către inspectoratele școlare, își mențin statutul de unități de învățământ cu personalitate juridică și funcționează conform prevederilor legale valabile pentru celelalte
unități de învățământ de masă. Astfel:
a) posturile sunt asigurate de inspectoratele școlare în limita nr. maxim de posturi aprobat de Ministerul Educației;
b) creșele au calitatea de angajator, conform statului de funcții aprobat de inspectoratele școlare;
c) finanțarea acestora se va asigura conform prevederilor legale valabile pentru celelalte unități de învățământ de masă;
d) personalul didactic de predare se repartizează de către inspectoratele școlare.
(3) În situația creșelor prevăzute la alin. (2), ca urmare a realizării transferului dreptului de organizare și coordonare, personalul didactic auxiliar și administrativ care face parte din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ” se încadrează în limita posturilor aprobate, cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții, cu menținerea
acelorași drepturi salariale avute, potrivit legii, la momentul realizării transferului.
(4) Transferul drepturilor de organizare și coordonare prevăzute la alin. (2) se realizează în baza hotărârii Consiliului Local al unității administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează creșele, a hotărârii consiliului de administrație al inspectoratul școlar și decizie a inspectorului școlar general.
(5) Proiectul hotărârii Consiliului Local prevăzute la alin. (4) se comunică inspectoratelor școlare cu cel puțin 60 zile calendaristice anterior adoptării respectivei hotărâri.
Art. 13 (1) Cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor, Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti şi centrele judeţene de excelenţă/Centrul Municipiului
Bucureşti pentru Excelenţă, denumite în continuare centre de excelenţă, se supun evaluării periodice din 5 în 5 ani.
(2) Înfiinţarea în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizează pe baza acordului ARACIP, conform Procedurii aprobate prin prin ordin al ministrului educației.
Art. 14 În cuprinsul prezentei metodologii, începând cu data reorganizării instituțiilor aflate în coordonarea/subordonarea Ministerului Educației:
a) denumirea „Agenția Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar” (ARACIP) se va citi „Agenția Română pentru Asigurarea Calităţii şi Inspecţie în Învăţământul Preuniversitar” (ARACIIP);
b) denumirea „inspectorat școlar județean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului București”, respectiv „ISJ/ISMB” se va citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar”, respectiv „DJIP/DMBIP”;
c) denumirile „inspector școlar general” şi „inspector școlar general adjunct” se vor citi ”director general” şi „director general adjunct”.

VEZI DOCUMENTUL

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate