Contactează-ne

+40 - 746 010 046

E-mail fundație

contact@progresprineducatie.ro

Adresă

Str. C.A Rosetti 40, București, România

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023

ART. I Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/20243, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La art. 31, alin. ( 7) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (7) La solicitarea scrisă a părinţilor/reprezentanţilor legali, pot fi înscrişi în învăţământul special în clasa pregătitoare copiii cu cerințe educaționale speciale, cu vârste cuprinse între 6 şi 8 ani împliniți până la data de 31 decembrie a anului în care se face înscrierea. ”

2. La art. 33, alin. (9) și alin. (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(9) Finalizarea în învăţământul cu frecvenţă zi a cel puţin 3 ani în filiera tehnologică sau în cea vocaţională sau a 4 ani în învăţământul tehnologic special conferă elevului o calificare de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi acces direct pe piaţa muncii, în baza unor probe profesionale specifice sau a unui examen de certificare a calificării profesionale. (.....)

(12) Durata studiilor în învăţământul liceal cu frecvență zi este, de regulă, de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (1), lit. d) și cu planurile-cadru aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Pentru formele de învăţământ liceal cu frecvenţă seral şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an. Organizarea şi funcţionarea învăţământului liceal cu frecvenţă seral şi cu frecvenţă redusă sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.”

3. Art. 66 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 66
(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar, raportat la nevoile educaționale, socioemoționale, de sănătate fizică și mintală ale beneficiarilor primari, poate decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video în vederea asigurării pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, precum și în scopul prevenirii actelor de violență fizică și/sau psihică care pot apărea în spațiul școlar.
(2) Pentru atingerea scopului prevăzut la alin. (1), unităţile de învăţământ care au instalat sistem de supraveghere audio-video, monitorizează audio-video procesul educațional derulat în sala de clasă și îşi asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, în special în ceea ce priveşte modul de stocare, prelucrare a datelor cu caracter personal obţinute din înregistrările camerelor de supraveghere audio-video, de garantare a securității și integrității înregistrărilor audio-video instalate în incinta unităţilor de învăţământ.

(3) Camerele audio-video pot fi instalate și în exteriorul clădirilor, pe holuri, în sălile de mese, săli de sport şi săli de festivităţi, cămine internate, biblioteci școlare sau centre de documentare și informare.
(4) Unităţile de învăţământ care au instalat sistem de supraveghere audio-video:
a) folosesc înregistrările audio -video numai în scopul investigării cazurilor de violență, fizică sau psihică, respectiv a cazurilor ce vizează protecția bunurilor și valorilor, care se produc în spațiul școlar;
b) desemnează o persoană/persoane cu atribuții de monitorizare a funcționării sistemului de supraveghere audio -video;
c) asigură stocarea și păstrarea, în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate, a înregistrărilor audiovideo pentru o perioadă de 90 de zile, cu excepţia cazurilor temeinic justificate când această perioadă se prelungește, până la finalizarea cercetărilor privind sesizările formulate, după care aceste informaţii se şterg;
d) nu pot folosi înregistrările audio-video în vederea evaluării profesionale a cadrelor didactice;
e) asigură funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de supraveghere audio-video

(5) În scopul realizării activităților de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală şi combatere a infracțiunilor, de executare a măsurilor educative şi de siguranţă unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video au obligaţia de a pune la dispoziția organelor de control și organelor de
cercetare penală înregistrările audio -video.
(6) Pentru a preîntâmpina comercializarea sau diseminarea în spațiul public a înregistrărilor efectuate și ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, accesul la înregistrări se asigură numai prin vizualizarea înregistrărilor. Accesul se face în baza unei cereri scrise, motivate, adresată directorului unității de învățământ de către următoarele categorii de persoane:
a) părintele, tutorele legal sau elevul major, personalul unităţii de învăţământ;
b) reprezentații DJIP/DMBIP, reprezentanţii Ministerului Educaţiei și reprezentanții DGASPC;
c) psihologul/consilierul şcolar din unitatea de învăţământ, cu acordul părintelui, al tutorelui legal sau al elevului major.

(7) Cererea prevăzută la alin. (6) trebuie să conțină, pe lângă motivare, şi perioada de timp corespunzătoare înregistrărilor care se solicită. În cazul aprobării cererii, accesul persoanelor enumerate la alin. (6) lit. a) și lit. c) se realizează în maximum 2 zile de la momentul aprobării de către directorul unității de învățământ. În situația în care solicitarea este formulată de către persoanele menționate la alin (6) lit. b), directorul unității de învățământ are obligația punerii la dispoziție a înregistrărilor imediat.

(8) Unităţile de învăţământ care au instalat sistem de supraveghere audio-video garantează caracterul confidențial al înregistrărilor audio-video și iau măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru asigurarea securității prelucrării acestora.
(9) Încălcarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal se sancționează conform legii.
(10) În învățământul preuniversitar, susținerea evaluării naționale/ a admiterii la liceu, a examenelor naționale de către elevi, respectiv a concursurilor/examenelor susținute de către cadrele didactice presupune:
a) supravegherea audio-video a probelor și a activităților specifice din cadrul evaluării/examenelor
naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a, respectiv a XII-a/ a XIII-a;
b) supravegherea audio-video a probelor și a activităților specifice din cadrul examenului național de definitivare în învățământ/licențiere, respectiv a probelor și a activităților specifice concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate, precum și ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar.
(11) Unitățile administrativ teritoriale sau Ministerul Educaţiei pot asigura fonduri pentru achiziţionarea de sisteme de supraveghere audio-video de unitățile de învățământ preuniversitar."

4. La art. 69, alin. (13) se modifică și va avea următorul cuprins:
(13) Pentru beneficiarii primari identificaţi cu cerinţe educaţionale speciale se elaborează, de către echipa multidisciplinară constituită de CJRAE/CMBRAE, planul educaţional personalizat, care va include şi servicii pentru familie, servicii psihologice şi servicii de asistenţă psihopedagogică, servicii de sprijin în învăţare, terapii specifice, kinetoterapie, facilitare. Planul educaţional personalizat este
un instrument care face parte din portofoliul educaţional al elevului. Modelul planului educaţional personalizat, modul de întocmire şi de monitorizare a acestuia sunt reglementate prin ordin comun al ministrului educaţiei, ministrului familiei tineretului și egalității de șanse și ministrului sănătății.

(.....)

Citește documentul aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/proiect_OUG_modif_198_199.pdf

© Copyright 2023. Toate drepturile rezervate Progres prin Educație

Securitate